PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

Podatek od zysków kapitałowych, nazywany inaczej podatkiem Belki, jest rodzajem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawka wynosząca obecnie 19% pobierana jest od wszystkich dochodów kapitałowych, czyli na przykład zysków z funduszy inwestycyjnych, akcji, obligacji, lokat bankowych czy zysków z gry na rynku Forex. Najważniejsze uregulowania dotyczące podatku Belki znajdują się w art. 30a i 30b ustawy o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. http://www.pit.pl/att/przepisy/updof_2004.pdf

Obowiązek obliczenia i pobrania podatku z tytułu naliczonych odsetek z lokaty terminowej bądź konta oszczędnościowego należy do banku. Podobnie jest w przypadku funduszy inwestycyjnych - podatek oblicza i odprowadza TFI, a klient otrzymuje dochód pomniejszony o kwotę należnego podatku, dzięki czemu nie musi wykazywać tego rodzaju dochodów w zeznaniu podatkowym.

Natomiast Polskie Domy Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny mają obowiązek do końca lutego następującego po roku podatkowym wystawić swojemu klientowi PIT-8C, na podstawie którego to inwestor wykazuje zyski bądź straty w specjalnym zeznaniu podatkowym PIT-38, które składa przed 30 kwietnia we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Obowiązek wystawienia PIT-8C z jednoczesnym powiadomieniem Urzędu Skarbowego o przychodzie swojego klienta ciąży jedynie na Polskich Domach Maklerskich.

Zagraniczni Brokerzy nie powiadamiają Urzędu Skarbowego i rozliczenie uzyskanego dochodu leży w kwestii ich klienta. W tym przypadku nie otrzymamy żadnego PITa od brokera, zatem będziemy musieli sami podliczyć swój dochód z transakcji i rozliczyć go również w PIT38.

Transakcje należy przeliczyć wg kursu NBP z dnia zamknięcia każdej transakcji. Transakcje zyskowne wykazywane są jako Przychód, stratne jako Koszty uzyskania przychodu. Natomiast Dochód stanowi różnica tych kwot.
Tabelę średnich kursów NBP za rok 2011 można pobrać z http://www.nbp.pl/kursy/archiwum/2011.xls

Jeśli nasz rachunek jest w Dolarach, każdą transakcję która w danym dniu została zamknięta musimy przemnożyć po średnim kursie jaki danego dnia odnotował NBP. Wynik uzyskamy wtedy w złotówkach. Pozycje które mamy nadal otwarte nie bierzemy w ogóle pod uwagę.

W przypadku kont PAMM nie zawsze mamy dostęp do szczegółów transakcji (Trader nie ma obowiązku nam ich przekazać). Konto PAMM w tym przypadku traktujemy jak jednorazową inwestycję, z której dochód powstaje w momencie odłączenia się od tego konta, bądź wycofaniu tylko części środków i przelaniu ich z powrotem na nasze przejściowe konto u brokera tzw. Transistory account, należy przy tym pamiętać, że dochód powstaje wtedy, gdy wypłacimy więcej niż wpłaciliśmy. Dzień w którym nastąpiła wypłata na nasze konto transistory jest dniem zrealizowania zysków, które przeliczamy przez średni kurs NBP.

Czyli np. wpłaciliśmy 1000$ konto urosło do 1500$, wypłaciliśmy całość i podatek 19% powinien zostać odprowadzony od zysku czyli od kwoty 500$.

Jak rozliczać straty:
Jeśli w danym roku mamy stratę, warto wykazać ją w zeznaniu PIT38. Dzięki temu w latach następnych będziemy mogli te stratę rozliczyć, czyli pomniejszyć o nią swój dochód i w sten sposób zapłacić mniejszy podatek, bądź nie zapłacić go w ogóle.
Stratę można rozliczać przez 5 kolejnych lat, przy czym wysokość obniżenia dochodu w każdym z tych lat nie może przekroczyć 50% tej straty.

Oznacza to, że jeśli strata 2011 r. wyniosłaby 5000 zł, to w zeznaniu za rok 2012 będzie można pomniejszyć swój dochód o 2500 zł i o kolejne 2500 zł dopiero w zeznaniu za rok 2013 (jeżeli w tych latach będzie dochód z inwestowania na giełdzie).

Poniżej przedstawiamy wzór poprawnie wypełnionej deklaracji PIT38

UWAGA: powyższy tekst, ma charakter wyłącznie informacyjny i wyraża wiedzę oraz poglądy autora. Nie należy go traktować jako porady prawnej, podatkowej lub inwestycyjnej.