SŁOWNIK FOREX


A


Ask price Cena sprzedaży waluty na rynku Forex.

Analiza techniczna (technical analysis) jest to sposób służący usystematyzowaniu metod gry traderów. Analitycy techniczni używają wykresów, wyszukują na nich formacji i starają się wyznaczyć trendy obecne na rynku i ich przebieg w przyszłości. Co prawda analiza techniczna jest pokrewna analizie fundamentalnej, skupia się jednak na efektach aniżeli przyczynach ruchów cen. Inwestorzy korzystający z tej analizy patrzą na ceny w przeszłości, by wyznaczyć te w przyszłości. Nie jest to narzędzie dla tych, którzy chcą używać intuicji w swoim systemie transakcyjnym.

Aprecjacja Jest to wzrost ceny waluty. Np. aprecjacja dolara względem euro oznacza wzrost wartości dolara w stosunku do wartości euro. Aprecjacja danej waluty oznacza wzrost jej siły nabywczej w międzynarodowej wymianie handlowej.

Automatyczny handel Polega na tym, że osoba handlująca na rynku Forex wybiera system transakcyjny, programuje go czyli automatyzuje, a stworzony automat będzie otwierał i zamykał samodzielnie pozycje jak i utrzymywał pozycje bez konieczności udziału tradera, ale zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Average True Range jest to wskaźnik inwestycyjny mierzący zmienności rynku. Został stworzona i opublikowana przez J. Wellesa Wildera juniora w 1979 w jego książce "New concepts in technical trading systems". Averge True Range bazuje na True Range, który definiowany jest jako maksimum z trzech wartości: Różnica pomiędzy największym maksimum i najmniejszym minimum; Wartość bezwzględna z różnicy obecnego maksimum i ostatniego zamknięcia; Wartość bezwzględna z różnicy obecnego minimum i ostatniego zamknięcia. Wskaźnik ten używany jest ze względu na jego wrażliwość na duże fluktuacje cen podczas kilku okresów, nawet, jeżeli różnica pomiędzy minimami i maksimami wewnątrz pojedynczych okresów jest bardzo mała (co mogłoby fałszywie implikować niską zmienność).

Asset Management - zarządzanie aktywami, które polega na współpracy klienta z firmą Asset Management przy lokowaniu wolnych środków finansowych w imieniu i na rzecz klienta. Firma Asset Management zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów (doradców inwestycyjnych), których zadaniem jest zarządzanie pieniędzmi klienta w taki sposób, żeby przy możliwie niskim ryzyku osiągać jak najwyższy zysk z zainwestowanego kapitału.


B

Bear (niedźwiedź) Inwestor prowadzący grę na rynku na podstawie przekonania, że ceny/rynek będą wykazywać tendencję spadkową.

Bear Market (rynek niedźwiedzia) Rynek, na którym ceny wykazują silny trend zniżkowy pod wpływem powszechnego pesymizmu inwestorów (przeciwieństwo "rynku byka").



Ben Bernanke - obecny szef Banku Rezerwy Federalnej Stajnow Zjednoczonych(Fedu). Urodzony w 1953 w Augusta, Georgia (USA). Ukończył Harvard w 1975. Uzyskał tytuł Ph.D. w 1979 w Massachusetts Instytut of Technology. W latach 1979-85 uczył ekonomii na Uniwersytecie Stanforda. 1986-2005 był profesorem na wydziale ekonomii uniwersytetu Prienston. Podczas swojej profesury wykładał na London School of Econmics na temat polityki monetarnej. W 1997 był szefem programu badań nad polityka monetarna w narodowym biurze badan ekonomicznych. Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi był wielki kryzys i powody deflacji. W 2006 Ben Bernanke zastąpił Alana Greenspan'a na stanowisku szefa Fedu. Był krytykowany za zwiększanie transparentności prowadzenia polityki monetarnej. Niektórzy ekonomiści ciągle nie potrafią zaakceptować jego nominacji, ponieważ nigdy nie pracował w amerykańskim świecie korporacyjnym, przez co jego polityka i poglądy ekonomiczne są czysto teoretyczne i niesprawdzone. Nadal utrzymuje swoją pozycję w biurze badan ekonomicznych i "American Economic Review". Prowadzi badania i pisze o historii makroekonomii i polityki monetarnej.

Benchmark (stopa referencyjna) - stopa odniesienia, z którą porównujemy naszą inwestycję i oceniamy, czy nasza inwestycja jest lepsza czy gorsza. W szerokim rozumieniu benchmark nie musi być związany wyłącznie z inwestycją finansową. Benchmark to punkt odniesienia.

Bid Cena, po której nabywca jest gotowy dokonać zakupu; cena kupna waluty

Bid/Ask Spread Różnica między ceną kupna i sprzedaży; miernik płynności rynku: im niższy spread, tym wyższa płynność.

Bretton Woods Accord (porozumienie Bretton Woods) Porozumienie zawarte w 1944 r. ustalające kursy wymiany podstawowych walut, zasady interwencji banków centralnych na rynkach walutowych oraz cenę złota w wysokości 35 USD za uncję. Od porozumienia odstąpiono w 1971 r.

Bull (byk) Inwestor grający na podstawie przekonania, że ceny/rynek będą wykazywać tendencję zwyżkową.

Bull Market (rynek byka) Rynek, na którym ceny wykazują silny trend zwyżkowy.

Broker instytucja pośrednicząca, zarabiający poprzez prowizje. Obsługuje zlecenia kupujących i sprzedających. Agent wykonujący zlecenia kupna lub sprzedaży walut lub powiązanych instrumentów finansowych za prowizję lub spread. Brokerzy są agentami pracującymi na prowizje, i nie działają na własny rachunek. Na forexie brokerzy działają, jako pośrednicy pomiędzy bankami, kojarzą ze sobą kupujących i sprzedających w zamian za prowizje płaconą przez inicjatora lub obie strony. Istnieje czterech lub pięciu światowych brokerów działających w wielu krajach za pośrednictwem oddziałów, partnerów i pomocników.


C

Carry trade System inwestycyjny, w którym inwestorzy sprzedają lub pożyczają aktywa (jak na przykład waluty) z niższymi stopami zwrotu, aby sfinansować zakup wyżej oprocentowanych aktywów. Najbardziej popularnym carry trade w bliskiej historii było sprzedawanie japońskiego jena i kupowanie wyżej oprocentowanych walut jak np. australijskich lub nowozelandzkich dolarów lub brytyjskich funtów szterlingów. Na forexie konto inwestora jest zasilane/obciążane odsetkami każdego dnia.

Cable W potocznej mowie dealerów popularna nazwa notowań pary walutowej GPB/USD.

Call Rate (stawka procentowa) Oprocentowanie z dnia na dzień wkładów na wezwanie w obrocie międzybankowym.

Cash Market (rynek pieniężny) Rynek, na którym można dokonywać fizycznego zakupu i sprzedaży walut.

Clearing price to rzeczywista wartość danego aktywa finansowego. Clearing price jest kompromisem, przy którym sprzedającym godzi się sprzedać a kupujący kupić dany instrument finansowy.

Commission (prowizja) to opłata za zawarcie transakcji naliczona przez brokera.

Commodities Futures Trading Commission to agencja federalna w Stanach Zjednoczonych Ameryki sprawująca kontrolę nad amerykańskimi rynkami kontraktów terminowych. Znana również jako CFTC.

Commodity Channel Index Narzędzie rozwinięte przez Donalda Lamberta aby przewidywać punkty odwrócenia trendu w cyklach. Jednym z podstawowych założeń CCI jest twierdzenie, że trendy odwracają się w regularnych odstępach, pozwalając inwestorom podejmować odpowiednie akcje, kiedy Commodity Channel Index -100. W przypadku kiedy CCI przekracza 100 teoria Lamberta mówi, że odwrócenie trendu się zbliża. Wskaźnik ten pokazuje poziomy wyprzedania/wykupienia zawsze, kiedy moduł z jego wartości przekroczy 100. Kiedy CCI wychodzi z kanału-100-100 a następnie doń powraca generowany jest sygnał odpowiednio sprzedaży, gdy wyjście ma miejsce ponad 100 lub kupna gdy poniżej-100.

Convertible Currency (waluta wymienialna) Waluta, która może zostać wymieniona na inną walutę lub złoto bez zezwolenia banku centralnego.

Counter party (strona w transakcji walutowej) Klient lub bank, który jest stroną w transakcji walutowej. Termin ten używany jest także wobec uczestników wymiany swapowej.

Cross Rate (kurs krzyżowy lub krosowy) Kurs wymiany, który nie obejmują dolara amerykańskiego (kurs wymiany pary walutowej w relacji do dolara).

Currency Risk (ryzyko walutowe) Ryzyko powstania strat w wyniku niekorzystnej zmiany kursów walutowych.

Currency Swap (transakcja swapowa) Kontrakt pomiędzy dwoma stronami w celu wymiany serii przyszłych płatności procentowych w określonych walutach i określonym czasie wg ustalonego kursu wymiany.

Currency Option (opcja walutowa) Kontrakt dający prawo kupna lub sprzedaży waluty za inną po określonym kursie i w określonym czasie.

Currency Swaption (walutowa opcja spawowa) Opcja zawarcia walutowego kontraktu swapowego.

Currency Warrant (długoterminowa opcja walutowa) Opcja OTC; długoterminowa opcja walutowa (powyżej 1 roku).


D

Day Trading (handel seryjny dzienny) Strategia polegająca na otwieraniu i zamykaniu tych samych pozycji w ciągu jednego dnia handlu.

Deal ticket to podstawowa metoda zapisywania transakcji.

Dealer (diler) to osoba fizyczna lub firma, rzadziej agent. Kupuje i sprzedaje papiery wartościowe. W przeciwieństwie do brokerów dokonuje transakcji na własny rachunek i ryzyko.

Deflacja (deflation) przeciwieństwo inflacji. Spadek ceny dóbr i usług. Deflacja występuje, gdy stopa inflacji spada poniżej zera. Może to mieć miejsce po redukcji podaży pieniądza i/lub kredytu.

Deprecjacja (depreciation) jest to spadek wartości waluty spowodowany procesami gospodarczymi.

Derivative (derywat) to pochodny instrument finansowy, którego cena zależy od wartości lub właściwości towaru.

Dewaluacja (devaluation) jest to międzynarodowy spadek ceny waluty spowodowany oficjalną decyzją władz.

Długa pozycja Long position - pozycja, która przynosi zyski, kiedy cena rynkowa rośnie. Para, w której kupiona została waluta bazowa nazywana jest długą.

Doji to formacja świecowa oznaczająca nadchodzące odwrócenie trendu. Brak korpusu świecy świadczy o niezdecydowaniu inwestorów, swoistym przeciąganiu liny przez kupujących i sprzedających, co może prowadzić do przesunięcia punktu równowagi. Poziomy otwarcia i zamknięcia są niemal równe, natomiast długość dolnego i górnego cienia doji może być różna, tworząc krzyż, odwrócony krzyż lub znak plus.

Dollar Rate (kurs dolara) Pojawia się, kiedy różne ilości walut obcych są wyceniane wobec jednej jednostki dolara amerykańskiego, niezależnie od tego, gdzie przebywa dealer lub w jakiej walucie wymaga kursu wymiany. Wyjątkiem jest para GPB/USD (tzw. Cable), funt wyceniany w jednostkach dolara amerykańskiego wobec funta brytyjskiego.

Dywersyfikacja - zróżnicowanie. Np. dywersyfikacja portfela dłużnego oznacza, że w portfelu znajdują się obligacje i bony skarbowe o różnym okresie zapadalności. Dźwignia - Leverage - stosunek kwoty, na jaką opiewa transakcja do wymaganego depozytu. Pozwala zarządzac np. 100 razy większym zleceniem niż posiadamy kapitału. Przy dźwigni 1:100.


E

Engulfing Pattern Formacja odwrócenia trendu. Może być zarówno "bycza" (gdy występuje podczas trendu spadkowego) jak i "niedzwiedzia" (kiedy ma miejsce podczas trendu wzrostowego). Charakteryzuje się dwoma świeczkami, z czego pierwsza całkowicie zawiera się w korpusie drugiej.

Emitent - instytucja, która emituje (czyli wypuszcza) papiery wartościowe, np. w przypadku bonów skarbowych emitentem jest Skarb Państwa.

EMS (Europejski System Monetarny) Skrót od słów European Monetary System. Porozumienie członków Unii Europejskiej regulujące fluktuacje kursów ich walut.

European Monetary Union (Europejska Unia Monetarna) Od 1 stycznia 2002 r. w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej obowiązuje wspólna waluta (euro), która zastąpiła waluty narodowe. Obecnie członkami EMU są: Niemcy, Francja, Belgia, Luksemburg, Austria, Finlandia, Irlandia, Holandia, Włochy, Hiszpania i Portugalia.

Evening Star (gwiazda wieczorna) to formacja świecowa zapowiadająca odwrócenie trendu wzrostowego. Składa się z długiej białej świecy, po czym natępuje świeca o małym korpusie oddzielona lukami od sąsiadujących a następnie długa spadkowa świeca z zamknięciem poniżej środka pierwszej.



F

Falling Three Methods to formacja świecowa kontynuacji trend spadkowego. Składa się z czarnej świecy o długim korpusie, po której występują 3 białe świece o małych korpusach mieszczące się w zakresie wahań pierwszej czarnej świecy. Piąta jest świecą spadkową, ustanawiającą nowe minimum.

Financial standing - (ang. kondycja finansowa spółki) termin używany w przypadku oceny danej spółki na rynku akcji (podobnie jak termin rating danej instytucji w przypadku rynku papierów dłużnych).

Fixed Exchange Rate (stały kurs wymiany) Oficjalny kurs waluty ustalany przez władze dla jednej lub więcej par walut. W praktyce kursom stałym pozwala się na fluktuacje w ramach ustalonych punktów interwencji.

Flaga(Flag) jest formacją stosowaną w analizie technicznej. Pomimo, ze jest mniej popularna od trójkątów, klinów i innych podstawowych formacji technicznych inwestorzy uważają, że są to wysoce wiarygodne formacje. Flaga powstaje, kiedy ceny rosną bardzo szybko w krótkim okresie, tworząc prawie pionową linię nazywaną masztem (flagpole). Po uformowaniu masztu "niedźwiedzie" sprzedają, chcąc zrealizować błyskawiczny zysk. Cena nie spada jednak gwałtownie, gdyż "byki" kupują licząc na zyski wynikające z kontynuacji ruchu wzrostowego. Powstały w ten sposób kanał opadający w połączeniu z masztem wygląda jak flaga powiewająca na maszcie, skąd pochodzi nazwa formacji.

Flat / Square (Stawka jednolita, wyrównywać pozycję) Powstaje, jeżeli dana waluta nie podlegała obrotowi handlowemu lub jeżeli wcześniejsza transakcja została odwrócona tworząc w ten sposób pozycję neutralną (flat).

Floating Rate Interest (zmienna stopa procentowa) W przeciwieństwie do stopy stałej, wysokość tej stopy podlega fluktuacjom pod wpływem rynku lub stóp referencyjnych. Przykładem jest stopa oprocentowania standardowych kredytów hipotecznych.

Foreign Exchange Swap (Walutowa transakcja spawowa) Transakcja, która zakłada właściwą wymianę 2 walut w określonym terminie, po kursie ustalonym w dniu jej zawarcia pomiędzy dwoma stronami (tzw. short leg), w innym przyszłym terminie po zawarciu transakcji wg kursu ustalonego w dniu zawarcia transakcji (tzw. long leg).

Foreign Exchange, Forex lub FX Równoczesna transakcja kupna waluty za inną w handlu pozagiełdowym (OTC). Większość transakcji odbywa się na walutach kwotowanych wobec dolara.

Forward (transakcja forward) Transakcja z wyznaczoną datą realizacji. Transakcje forward na rynku forex zazwyczaj zawierane są z marginesem ustalonym powyżej (premium) lub poniżej (discount) aktualnego kursu rynkowego (spot). Aby uzyskać ostateczną cenę należy dodać margines do kursu spot. Cena ta pokazuje wysokość stawki w dniu realizacji transakcji forward, jaka byłaby wymagana, by przy wymianie środków uzyskać wynik neutralny (bez zysku lub straty). Stawkę oblicza się na bazie obowiązujących stóp odsetkowych dla danej pary walut oraz ich bieżącego kursu spotowego. W odróżnieniu od transakcji na rynku kontraktów terminowych (futures), transakcje forward charakteryzują się elastycznością, a ich warunki mogą być każdorazowo ustalane wg potrzeb partnerów. Transakcje forward są realizowane w handlu pozagiełdowym.

Fundamental Analysis (Analiza fundamentalna) Makroekonomiczne czynniki, które wpływają na rynek walutowy. Dogłębna analiza danych ekonomicznych i politycznych w celu prognozowania zachowań rynków finansowych.

Futures contract (kontrakt terminowy) to umowa kupna/sprzedaży konkretnego dobra po konkretnej cenie w przyszłości.


G

G8 to grupa ośmiu największych państw przemysłowych świata, których szefowie rządów spotykają się każdego roku w celu dyskusji o polityce gospodarczej. W skład G8 wchodzą: USA, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Kanada, Włochy i Rosja.

Głowa i ramiona, Head and Shoulders - formacja techniczna postrzegana przez wielu analitykowi jako najbardziej godna zaufania i dokładna. Głowa i ramiona wyróżnia się poprzez trzy szczyty, z których środkowy jest głową i góruje nad pozostałymi dwoma, zwanymi ramionami.

GTC, skrót od: Good till Cancelled (zlecenie ważne do odwołania) Zlecenie zakupu lub sprzedaży waluty po ustalonej cenie, ważne do momentu odwołania zamówienia przez klienta.


H

Harami, Formacja świecowa, w której świeca o małym korpusie jest całkowicie zawarta wewnątrz korpusu poprzedniej świecy o przeciwnym kolorze. Pojawiając się po mocnym trendzie zapowiada spadek impetu i możliwe zakończenie trendu.

Hedging (transakcja hedgingowa) Transakcja przeprowadzana w celu neutralizacji strat na innej, np. sprzedaż na pozycji krótkiej dla "wyzerowania" uprzedniego zakupu. Hedging redukuje potencjalne straty, choć niekiedy także i zyski.

Hiperinflacja (Hyperinflation) to stan, w którym poziom cen wzrasta gwałtownie, kiedy waluta krajowa traci wartość. Zdarza się, gdy duży wzrost podaży pieniądza nie jest poparty wzrostem PKB, co w konsekwencji prowadzi do nierównowagi pomiędzy podażą i popytem na rynku pieniądza. Ekonomiści zwykli używać tego określenia do opisywania stanów, kiedy miesięczna inflacja przekracza 50%. Wpływ na walutę: kiedy podaż pieniądza wzrasta, spada zapotrzebowanie na niego w rezultacie czego hiperinflacja prowadzi do gwałtownego spadku wartości pieniądza.

High/Low (Kurs najwyższy/najniższy) Zazwyczaj najniższa i najwyższa cena danego instrumentu w ciągu bieżącego dnia handlu.


I

Inflacja (inflation) to wzrost poziomu cen w gospodarcze. Spowodowany najczęściej wzrostem podaży pieniądza. Powoduje zmniejszenie wartości waluty.

Initial Margin (początkowy depozyt zabezpieczający) Depozyt początkowy wymagany jako zabezpieczenie przed zajęciem pozycji na rynku.

Intraday position to pozycja, która zostanie zamknięta na koniec tego samego dnia sesyjnego, w którym została otwarta.

Interbank Rates (kursy międzybankowe) Kursy, wg których duże banki międzynarodowe rozliczają wzajemne transakcje.


K

Kabel (Cable) – potoczne określenie pary walutowej GBP/USD.

Kiwi – potoczne określenie pary walutowej NZD/USD.

Kod walutowy – skrót składający się z trzech liter. Kody walut ustanowione zostały przez International Organisation of Standarisation (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Funkcją kodów walut jest identyfikacja waluty danego państwa.

Konsolidacja – trend boczny, okres w czasie którego zmienność ceny waluty pozostaje w określonych granicach. Brak tendencji wzrostowej ani spadkowej.

Korekta – wyraźne wzrosty lub spadki cen związane z odreagowaniem wcześniejszego trendu.

Krótka pozycja – sprzedaż instrumentów inwestycyjnych.

Kurs – zmieniająca się w czasie cena, będąca wypadkową popytu i podaży na rynku.

Kwotowanie – para cen bid i ask na rynku walutowym.


L

LIBOR Lonyńska międzybankowa stopa procentowa (LIBOR, London Interbank Offered Rate) to stopa używana przez banki do pożyczania pieniędzy od innych banków.

Limit Order (zlecenie z limitem ceny) Zlecenie realizowane dopiero w momencie, gdy cena osiąga poziom uprzednio określony przez klienta.

Linia trendu najpopularniejsze narzędzie analizy technicznej będące składową większości formacji. By wyznaczyć linie trendu po prostu połącz ze sobą dołki lub szczyty. Wyróżniamy dwa rodzaje linii trendu. Linia trendu wzrostowego powstaje, kiedy polaczy się ze sobą coraz wyższe dołki. Linia trendu spadkowego natomiast wynika z polaczenia coraz to niższych w czasie szczytów. Linie te mogą być przedłużone na przyszłość i w ten sposób tworzyć linie wsparcia (trend wzrostowy) lub oporu (trend spadkowy). By wyznaczyć linie potrzebne są tylko dwa punkty, przez które przechodzi, ale im więcej ich jest tym więcej graczy uważa ja za istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czyli taje się silniejsza linią wsparcia lub oporu. Linie trendu maja wiele zastosowań w analizie technicznej, podstawowym jest wyznaczanie przy ich pomocy linii wsparcia i oporu. Są jednak używane także jako komponenty bardziej zaawansowanych formacji technicznych włączając w to np. kanały i kliny.

Long Position (pozycja długa) Pozycja, na której klient dokonał zakupu waluty, której dotychczas nie posiadał. Zazwyczaj podawana w walucie bazowej (np. USD na pozycji długiej, euro na krótkiej).

Lot to miara wielkość transakcji, jest zawsze liczbą całkowitą, dla par walutowych zawsze 100 000 jednostek waluty bazowej (np. 1 lot EURUSD to 100 000 EUR)


M

Margin (depozyt zabezpieczający) Środki deponowane przez klienta jako zabezpieczenie ewentualnych start spowodowanych niekorzystnymi ruchami cen.

Margin Call (wezwanie do uzupełnienia depozytu) Wezwanie do wpłaty dodatkowych środków na rachunek w celu powiększenia salda do minimalnego poziomu wymaganego przez brokera dla zabezpieczenia przed konsekwencjami niekorzystnych zmian cen.

Market Maker (animator rynku) Profesjonalny uczestnik rynku, który sprzedaje i kupuje waluty po określonych cenach. Animator rynku prowadzi tzw. "trading book".

Market Order Zlecenie zawarcia transakcji po obecnej cenie rynkowej

Maturity (termin zapadalności) Data płatności.

Międzynarodowy fundusz walutowy (International Monetarny Fund) powstały w 1946 by zapewniać krótko i średnioterminową płynność międzynarodową oraz promować liberalizację kursów walutowych. MFW pomaga swoim członkom utrzymać w ryzach bilans płatniczy poprzez udzielanie koniecznych kredytów.

Młot hammer - formacja świecowa powstająca, gdy ceny znacząco spadają po otwarciu jednak zamknięcie ma miejsce zdecydowanie wyżej. W rezultacie świeca wygląda jak kwadratowy lizak z długim patykiem. Formacja ta oznacza, że rynek mógł już znaleźć dno i kupujący wzmacniają swoją pozycję. Jeżeli ta formacja pojawia się po wyraźnym trendzie wzrostowym zwana jest wisielcem (hanging man).

Moving Average Średnia krocząca cen w pewnym okresie, może być użyta jako narzędzie pomocne przy inwestowaniu


N

Niedźwiedź – osoba grająca na spadkach kursów.

O

Offer Cena, po której sprzedający jest gotowy sprzedać dany instrument finansowy.

One Cancels Other Order, w skrócie: O.C.O Order (zlecenie z likwidacją pozycji) Realizacja jednej części tego zlecenia automatycznie likwiduje inną.

Opadająca linia trendu Descending Trendline - jest to jedno z najbardziej fundamentalnych narzędzi analizy technicznej. Opadające linie trendu to zwykłe linie trendu z ujemnym współczynnikiem kierunkowym. Wyróżnia się ich dwa rodzaje: górne opadające linie trendu, w których mamy do czynienia z obniżającymi się szczytami i dolne opadające linie trenu, w których mamy do czynienia z "dołkami: na coraz niższych poziomach

Open Position (pozycja otwarta) Jakakolwiek transakcja, która nie została uregulowana przez dokonanie płatności lub przez transakcję odwrotną o tej samej wielkości i tej samej dacie rozliczenia.

Over The Counter (OTC) Pozagiełdowy (rynek, transakcja itd.) prowadzony bezpośrednio pomiędzy dealerami poprzez telefoniczne i internetowe sieci. Nie występuje tu fizycznie tzw. Parkiet, brak jest regulacji.

Overnight Trading (handel międzysesyjny, nocny) Transakcje zakupu i sprzedaży dokonywane pomiędzy 21.00 i 7.00 dnia następnego.


P

Para walutowa dwie waluty, które są przedmiotem handlu na rynku walutowym.

Pip, Points (Pip, punkt bazowy) W terminologii rynku walutowego jest to najmniejsza jednostka zmiany kursu walutowego. Jeden punkt bazowy to 0,0001 (w przypadku par takich jak EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF) lub.01 (USD/JPY).

Płynność liquidity - ruchliwość rynku a także możliwość łatwego wejścia i wyjścia z niego.

Political Pisk (ryzyko polityczne) Potencjalne ryzyko straty związanej z niekorzystną dla inwestora zmianą kursów wywołaną decyzjami władz.

Position - transakcja w danej walucie. Pozycja może być płaska (flat) lub kwadratowa (square, brak ekspozycji), długa (więcej waluty kupionej niż sprzedanej) lub krótka (więcej waluty sprzedanej niż kupionej)


R

Range Różnica pomiędzy najwyższym i najniższym kursem w zadanym okresie.

Resistance (opór, także linia, próg lub poziom oporu) Poziom cenowy, na którym można się spodziewać masowej sprzedaży waluty.

Risk Capital (kapitał ryzyka, spekulacyjny) Środki, które inwestor może zainwestować i które może stracić bez uszczerbku dla swojej sytuacji życiowej.

Rollover (rolowanie pozycji) Przesunięcie momentu uregulowania transakcji do kolejnej daty rozliczenia na podstawie różnicy oprocentowania danej pary walut.

Ryzyko walutowe (currency risk) to szansa zaistnienia negatywnych efektów związanych ze zmianą kursu wymiany walut.


S

Scalping - polega na zawieraniu tuzinów lub setek transakcji dziennie i próbowaniu realizacji nawet najmniejszego zysku na każdej z nich poprzez wykorzystanie spreadu. Skalpowanie działa, ponieważ nie wszystkie ceny znajdują się w każdym momencie w ruchu. Strategia ta generuje zysk z tych nieruchomych lun dryfujących w górę w ten sposób generują małe zyski, które jednak szybko się sumują.

Settlement (uregulowanie, rozliczenie) Fizyczna wymiana podstawowej waluty na inną.

Short (Pozycja krótka) Pozycja rynkowa, na której klient sprzedaje instrument finansowy, którego jeszcze nie posiada, z zamiarem realizacji zysku poprzez odkupienie go po niższej cenie.

Shooting star formacja składająca się z jednej świecy pokazująca się podczas trendów wzrostowych. Otwarcie odbywa się wysoko, handel jeszcze wyżej ale zamkniecie ma miejsce w pobliżu acz poniżej otwarcia. Wygląda jak odwrócony młotek z tym, że jest formacją niedźwiedzią. Może być oznaczeniem szczytu ale często wyznaczony przez nią poziom jest testowany ponownie.

Slippage Różnica pomiędzy oczekiwaną i rzeczywista ceną realizacji zlecenia.

Spot Transakcja natychmiastowa, przepływ funduszy następuje zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych po jej zawarciu.

Spread Patrz: Bid/Ask spread

Stop Loss Order (zlecenie z limitem straty, zlecenie stop) Zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, gdy cena osiąga ustalony poziom (powyżej lub poniżej ceny w momencie składania zamówienia).

Support Levels (Wsparcie, także linia, poziom lub próg wsparcia) Poziom ceny, przy którym można spodziewać się masowego wykupu waluty.

Stochastic wskaźnik używany w analizie technicznej. Porównuje ceny zamknięcia z minimami i maksimami w konkretnym czasie. Używa się go do wyznaczenia okresów wykupienia (ponad 80%) i wyprzedania(ponżej 20%) rynku. Uważa się, że generuje silne sygnały kupna i sprzedaży. Traderzy forexowi muszą jednak wziąć pod uwagę, że forex jako rynek całodobowy nie ma ceny zamknięcia. Zwyczajnie używa się tu ceny z czasu zamknięcia NYSE ponieważ wtedy obroty drastycznie spadają.


T

Take Profit to zlecenie stosowane przez inwestorów walutowych by automatycznie zamknąć pozycje po osiągnięciu pewnego pułapu cen w celu automatycznej realizacji zysków. Gwarantuje to zamkniecie pozycji po osiągnięciu określonego kursu, realizując wcześniej ustalony zysk, jednak uniemożliwia dalsze zarabianie na danej pozycji.

Technical Analysis (analiza techniczna) Metoda prognozowania zachowań rynku poprzez analizę takich danych jak: wykresy, trendy cenowe i wolumen obrotów.

Tick sekundowa zmiana kursu w górę lub dół.

Tomorrow to Next Równoczesny zakup i sprzedaż waluty z dostawą w dniu następnym i sprzedażą po 2 dniach lub na odwrót.

Turnover całkowita wartość wszystkich transakcji zawartych w określonym czasie

Two-Way Price (Cena dwukierunkowa) Kurs z podaniem zarówno ceny kupna, jak sprzedaży.


U

Uptick ma miejsce, gdy nowy kurs jest wyższy niż poprzedni

US Prime Rate (najkorzystniejsza amerykańska stopa procentowa) Stopa procentowa kredytów oferowana przez banki amerykańskie ich kluczowym klientom.


V

Value Date (Data rozliczenia, data walutowania) Data rozliczenia transakcji typu spot lub forward.

Variation Margin (dodatkowy depozyt zabezpieczający) Dodatkowy depozyt wymagany przez brokera w warunkach dużej chwiejności rynku.

Volatility (zmienność) Statystyczna miara ruchów cenowych rynku bądź papieru wartościowego w określonym czasie, obliczana przy użyciu odchylenia standardowego. Wysoka zmienność rynku wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym.


W

Waluta (currency) to każda forma pieniądza wspierana przez rząd i używana w handlu.

Wskaźniki wyprzedzające (leading price indicators) narzędzia używane przez dealerów do przewidywania nadchodzących zmian na rynku. Ponieważ ich wartości zmieniają się przed zmianami samego rynku uważane są za ważne wskazówki do rozważnego inwestowania i zyskiwania na zmianach przed ich pojawieniem. Używać ich należy jako zwiększających prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń a nie jako wyznaczników zdarzeń. Np. informacja o zatrudnieniu czy zezwoleniach na budowę mogą sugerować pewne zmiany w poziomie produkcji, jednak taki domysł nie może być traktowany jako pewniak. W pewnych sytuacjach wskaźniki wyprzedzające mogą wpłynąć na zachowanie rynku. Niektóre z nich jak np. wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, ilość pieniądza w gospodarce, poziom produkcji są śledzone przez rezerwę federalną w celu wyznaczenia poziomów stóp procentowych. Dlatego niektórzy traderzy śledzą je i jeżeli odpowiednia ich ilość wskazuje na określoną decyzje fedu podejmują konkretne kroki.

Wykres świecowy (Candlestick chart) jest to rodzaj wykresu używany w celu zaprezentowania dziennego zakresu zmian cen oraz cen otwarcia i zamknięcia.

Wykres Słupkowy typ wykresu używany na forexie. Posiada cztery główne punkty-minimum i maksimum tworzące pionowy słupek, cenę otwarcia zaznaczoną po lewej stronie i cenę zamknięcia zaznaczoną po prawej stronie.


Z

Zlecenie z limitem (limit order) to zlecenie z określonymi granicami kursu. Może być użyte do kontroli wysokości zysków i strat osiąganych przez inwestora.

Zmienność (volatility) jest to wartość o jaką przewiduje się, że cena może się zmieniać w danym okresie. Najczęściej mierzona przy pomocy odchylenia standardowego lub dziennej zmiany cen. Może być także wyliczona z przyszłych cen co jest nazywane zmiennością implikowaną.